lessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/rowerygdansk.com.pl/public_html/wp-content/themes/theme49451/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/rowerygdansk.com.pl/public_html/wp-content/themes/theme49451/style.less Regulamin | ALFA ROWERY GDAŃSK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW ALFA     (do pobrania)   (terms and conditions)

1) Wypożyczający zobowiązany jest do:
– okazania dokumentu tożsamości (dowód. osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja studencka ze zdjęciem i peselem – dokument jest skanowany do wewnętrznej bazy danych a na życzenie klienta, po zwrocie sprzętu, skan może zostać usunięty);
lub uiszczenia zwrotnej kaucji w wysokości odpowiednio: 800 zł/rower; 1200 zł/przyczepka rowerowa; 150 zł fotelik dla dziecka, 2500 skuter; kaucja za inne sprzęty uzgadniana jest na miejscu;
– uiszczenie opłaty za wypożyczenie sprzętu na określony czas wg cennika w momencie zdawania sprzętu. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę / dobę wypożyczenia sprzętu;
– pokwitowanie wypożyczenia sprzętu z wyszczególnieniem jego numeru, dokładnego czasu wypożyczenia oraz zapoznania się z regulaminem i cennikiem;
– użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. na trasach i ścieżkach rowerowych, absolutnie niedopuszczalne jest użytkowanie sprzętu na plaży oraz w Parku Marii i Lecha Kaczyńskich w Sopocie;
– poinformowania wypożyczalni o zamiarze przedłużenia czasu użytkowania sprzętu do godz. 2000 w dniu upływu tego czasu (domyślnie w dniu wypożyczenia).
2) W przypadku uszkodzenia lub utraty sprzętu Wypożyczający pokrywa pełen koszt naprawy sprzętu lub opłaca jego równowartość. W szczególności utrata lub całkowite zniszczenie sprzętu skutkuje koniecznością pokrycia przez wypożyczającego jego wartości, która odpowiada wysokościom kaucji opisanych w pkt. 1 regulaminu. Stwierdzenie przez pracownika wypożyczalni śladów użytkowania sprzętu niezgodnie z regulaminem skutkuje pobraniem dodatkowej opłaty 50 zł. Wypożyczający wyraża zgodę na określenie przez Wypożyczalnię wysokości rekompensaty za uszkodzenia sprzętu aż do jego całkowitej wartości włącznie.
3) Polisa OC nie obejmuje zdarzeń spowodowanych przez użytkownika sprzętu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich oraz własnym.
4) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki spowodowane podczas użytkowania sprzętu oraz użytkowanie sprzętu niezgodne z przeznaczeniem lub przepisami. Maksymalna prędkość roweru na drogach rowerowych to 25 km/h a dla roweru z przyczepką lub fotelikiem dziecięcym to 15 km/h. Wypożyczający ma obowiązek zgłosić wszelkie usterki sprzętu, zastane na nim w ciągu pierwszych 15 minut od jego wypożyczenia. W przeciwnym razie pracownik wypożyczalni ma prawo uznać, że usterka powstała w wyniku uszkodzenia sprzętu przez Wypożyczającego.
5) Zabrania się korzystania ze sprzętu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
6) Wypożyczalnia prowadzi wiele punktów i sprzęt (za wyjątkiem pojazdów elektrycznych) może być wypożyczany oraz zdawany w każdym z aktualnie działających punktów wypożyczalni. Aktualny wykaz punktów znajduje się na stronie internetowej www.rowerygdansk.com.pl
7) Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w bazie wypożyczalni dla potrzeb niezbędnych dla prowadzonych usług (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).